f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 33+000.000 – กม.45+000.000
ลงวันที่ 07/10/2563

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ

ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1

กรมทางหลวง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 225 สาย

นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1  ระหว่าง กม. 33+000.000 – กม.45+000.000 เพื่อ

ความปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคอีสาน เป็นทางหลวงที่เชื่อมจังหวัด นครสวรรค์ - ชัยภูมิ

ซึ่งเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาค และยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางด้านการ

เกษตรและตอบสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างขยายทางเดิม

2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ต่อการเดินทางเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงระบบบริการด้านการขนส่ง

คมนาคม

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง

หมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมสง - อ.หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 33+000.000 – กม.

45+000.000 ระยะทางประมาณ 12.000  กิโลเมตร 

ลักษณะงาน

  • ขยายถนน จาก เดิม 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เป็นขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง แนวเขตทางซ้าย

ทาง 40.00 เมตร , ขวาทาง 20.00 เมตร ผิวจราจรความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร

ไหลทางด้านนอก 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบกำแพงกั้น (BARRIER MEDIAN) กว้าง 0.60 เมตร

  • ขยายถนน จาก เดิม 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เป็นขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง แนวเขตทางซ้าย

ทาง 40.00 เมตร , ขวาทาง 20.00 เมตร ผิวจราจรความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร

ไหลทางด้านนอก 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบเกาะยก (RAISED MEDIAN) กว้าง 4.20 เมตร

  • ก่อสร้างถนนใหม่ 2 ช่องจราจร และปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิม แนวเขตทางซ้ายทาง 40.00 เมตร ,

ขวาทาง 20.00 เมตร ผิวจราจรความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหลทางด้านนอก

2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง (DEPRESSED MEDIAN) กว้าง 10.00 เมตร

         

ด้วยผู้รับจ้างจะนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.42+000.000 – กม.45+000.000 และก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ไป โดยจะทำการก่อสร้างขยายคันทาง ด้านซ้ายทางและขวาทางของถนนเดิม

          ในการนี้อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่สะดวกและเป็นแนวทางของการ

ดำเนินการระหว่างการก่อสร้างและบูรณาการทางหลวงของ กรมทางหลวง  ขอประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ในระหว่างการ

ดำเนินการก่อสร้าง
         เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
#https://www.facebook.com/Information438


'