f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอน ท่าพุทรา-เนินมะกอก ระหว่างกม.0+000-กม.2+000และกม.4+057-กม.4+388 ปริมาณงาน 47.00 ต้น 27/03/2567 นว.2/e.4/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
17 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+450 ปริมาณงาน 1,932.00 เมตร 26/03/2567 นว.2/e.3/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
18 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข3330 ตอนสุขสำราญ-สำโรงชัย ตอน4 ระหว่างกม.2+653-กม.2+933 และกม.14+000-กม.15+470 ปริมาณงาน 34.00 ต้น 26/03/2567 นว.2/e.2/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
19 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+300 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1,504.00 เมตร 25/03/2567 นว.2/e.1/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
20 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.23+880 - กม.25+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2566 นว.2/29/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
21 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.๒๓๐+๔๘๐ - กม.๒๓๐+๗๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/02/2566 นว.2/27/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0200 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.25+520 - กม.26+723 ปริมาณงาน 10,827.00 ตร.ม. 15/12/2565 นว.2/28/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
23 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31410งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข3327ตอนควบคุม0200ตอนนิคมเขาบ่อแก้ว-โค้งวิจารณ์ ตอน2 ระหว่าง กม.19+400-กม.20+380ผลผลิต1แห่งปริมาณงาน29.00ต้น 15/11/2565 นว.2/23/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
24 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข225 ตอนควบคุม0201 ตอนเกรียงไกรกลาง-เกยไชย ตอน1 ระหว่าง กม.13+000-กม.13+805 ผลผลิต1แห่ง ปริมาณงาน24.00ต้น 15/11/2565 นว.2/22/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
25 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๔๗๕ ตอน ทับกฤช - พนมรอก ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๓+๔๗๐,กม.๗+๕๐๐-กม.๘+๙๗๐,กม.๑๐+๕๐๐-กม.๑๒+๕๖๕ และกม.๑๗+๕๐๐-กม.๑๙+๐๔๐ ปริมาณงาน ๑๙๑.๐๐ ต้น 07/11/2565 นว.2/21/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๕ ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.๖+๖๗๕ - กม.๘+๒๑๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น 07/11/2565 นว.2/14/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๒๒๕ ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่างกม.๗๑+๖๗๕-กม.๗๒+๙๐๐,กม.๗๖+๙๐๐-กม.๗๙+๐๐๐,กม.๘๔+๙๕๐-กม.๘๕+๖๑๕ และกม.๘๖+๔๗๓-กม.๘๗+๓๘๓ ปริมาณงาน ๑๔๔.๐๐ ต้น 07/11/2565 นว.2/16/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
28 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ ตอนสุขสำราญ - สำโรงชัย ระหว่างกม.๑๔+๒๐๐-กม.๑๗+๐๐๐และกม.๒๑+๐๐๐-กม.๒๔+๑๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗๒.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/17/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
29 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอนลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่างกม.๒๒๓+๔๖๐-กม.๒๒๕+๐๐๐,กม.๒๒๔+๒๖๐-กม.๒๒๘+๖๐๐ และกม.๒๓๑+๔๐๐-กม.๒๓๑+๙๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๘๘.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/20/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
30 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔๑+๖๖๕ - กม.๒๔๓+๓๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/15/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 79 รายการ