f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 18/01/2567 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
2 18/01/2567 ประชุมแนวทางการรายงานอุบัติเหตุบนระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง HAIMS ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
3 29/12/2566 ผู้ใช้บริการ จุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
4 29/12/2566 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผส.ทล.11 เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณสำนักงานแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)
5 29/12/2566 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผส.ทล.11 เข้าตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 26/12/2566 ร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clood Meeting
7 18/12/2566 สัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนำองค์กรสู่เป้าหมายภายใต้นโยบาย"คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน"
8 06/12/2566 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
9 21/10/2566 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
10 08/08/2566 เข้าร่วม ประชุมชี้แจง เรื่องการสำรวจข้อมูลสะพาน กับ เขต แขวง หมวด ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
11 03/08/2566 เข้ารับการอบรม โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง (ระบบงาน E-Service)
12 28/07/2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
13 21/07/2566 ร่วมการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดผลการศึกษา โครงการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศกรรม
14 27/06/2566 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม
15 14/06/2566 เข้ารับการแนะนำการใช้งานและฝึกปฏิบัติการติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Antivirus ระบบ Zoom meeting