f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 11/03/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุง รักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร

 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด

 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง

 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใด ๆ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบน ทางหลวง

 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บูรณการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 •  เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


'