f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 18/02/2562

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

 1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และ งานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

 2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

 4. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง

 6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย ทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

 8. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

 9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 1. วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง

 2. วางแผนดำเนินงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

 3. บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ

 

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ)

- มีหน้าที่ช่วยบริหารงาน ควบคุมกำกับ ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง

 

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

- มีหน้าที่ช่วยบริหารงาน ควบคุมกำกับ ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ งานวางแผน งานอำนวยความปลอดภัย งานปรับซ่อม และงานไฟฟ้า

 

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร)

- ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสารสนเทศ และ หน่วยต้นไม้และสวน

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการดำเนินการของแขวงทางหลวง

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หัวหน้าหมวดทางหลวง

- ดำเนินการปฏิบัติงานบำรุงปกติ และงานรักษาสภาพทางหลวง

- ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง

- ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง

- ควบคุมดูแลการรุกล้ำที่ดินสงวนนอกเขตทาง

- ตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง


'