f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 11/03/2562

แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง

ฝ่ายวิศวกรรม

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของแขวงทางหลวง

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง

 • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และ เพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง

 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน


'