f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/02/2567 ลงพื้นตรวจสอบปัญหาร้องเรียน ในโครงการฯ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
2 12/01/2567 มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เป็นข้อมูลจริง
3 25/12/2566 ประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจร ทล.11 ช่วง กม.50 - กม.61
4 29/06/2566 กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 32.60 กม. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 นี้
5 06/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566
6 17/01/2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร ทล.11 บริเวณสี่แยกหนองบัว
7 09/11/2565 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 กม. 51+000.000 - กม. 61+000.000
8 28/10/2564 โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 + บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3
9 24/12/2563 ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมทางหลวง แจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท
10 29/04/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
11 25/07/2562 ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินบุรี – อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี – บ.หนองบัวทอง ตอน 2 ระหว่าง กม14+600 – 28+000 ระยะทางประมาณ 13.400 กิโลเมตร