f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์- เกษตรชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.223+100-กม.225+287 ปริมาณงาน 41,192 ตร.ม. ระยะทาง 2,187 เมตร แล้วเสร็จ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์- เกษตรชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.223+100-กม.225+287 ปริมาณงาน 41,192 ตร.ม. ระยะทาง 2,187 เมตร แล้วเสร็จ Highway maintenance activities Highway No. 1, control part 0602, when Lam Pho - Kaset Chai Ton 3 between km 223 + 100 - km 225 + 287, workload 41,192 sq m, distance 2,187 m, completed.   กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ดำเนินการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์- เกษตรชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.223+100-กม.225+287 ปริมาณงาน 41,192 ตร.ม. ระยะทาง 2,187 เมตร แล้วเสร็จ ทางหลวงสายนี้อยู่ในท้องที่ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม