f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและ งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2565
ลงวันที่ 10/06/2565
9 มิถุนายน 2565
---------------------------
ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงส์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานทางหลวงที่ 11.1 พร้อมคณะทำงาน
ตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและ
งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2565
ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราฐานของกรมทางหลวง

'