f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วม ประชุมชี้แจง เรื่องการสำรวจข้อมูลสะพาน กับ เขต แขวง หมวด ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ลงวันที่ 08/08/2566
8 สิงหาคม 2566
นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) และ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด เข้าร่วม ประชุมชี้แจง เรื่องการสำรวจข้อมูลสะพาน กับ เขต แขวง หมวด ทั่วประเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เวลา 09.30 น.

'