f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร ทล.11 บริเวณสี่แยกหนองบัว
ลงวันที่ 17/01/2566

ด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล – เขาทราย ตอน 2 จะดำเนินการยกเลิกไฟสัญญาณจราจร จาก 4 ช่องจราจร บริเวณสี่แยกหนองบัว โดยจะลดจำนวนช่องจราจร จาก 4 ช่องจาราจร ให้เหลือ 2 ช่องจราจร โดยมีแบริเออร์แบ่งจราจร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

*** ขอให้ผู้ใช้ทางเดินทางด้วยความระมัดระวัง ***
# ขออภัยในความไม่สะดวก


'