f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทับกฤช - พนมรอก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๐+๗๐๐ และ กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๔,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. 15/06/2565 นว.2/9/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุขสำราญ - สำโรงชัย ระหว่าง กม.๘+๖๐๐ - กม.๑๓+๒๒๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๓๓.๐๐ ต้น 15/06/2565 นว.2/5/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอนพระนอน-ท่าตะโก ระหว่าง กม.๑๗+๕๑๐-กม.๒๐+๑๐๐ และ กม.๒๘+๐๖๐-กม.๒๙+๖๗๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๑๒๒.๐๐ ต้น 15/06/2565 นว.2/6/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน ไดตาล-วังพิกุล ระหว่าง กม.๗๓+๙๕๗-กม.๗๕+๔๙๗,กม.๗๖+๒๔๕-กม.๘๐+๑๖๕ และกม.๘๑+๕๔๐-กม.๘๔+๖๒๐ ปริมาณงาณ ๒๔๗.๐๐ ต้น 15/06/2565 นว.2/4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๔๑๒ ตอน คอกควายใหญ่ - พนมรอก ระหว่าง กม.๐+๑๐๐-กม.๕+๒๘๐ และกม.๑๒+๓๐๓-กม.๑๕+๖๙๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๔๗.๐๐ ต้น 15/06/2565 นว.2/3/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๙ ตอนน้ำสาดเหนือ-หนองผักหวาน ระหว่าง กม.๔+๔๐๐-กม.๙+๑๙๐,กม.๑๐+๐๐๐-กม.๑๑+๕๗๕ และกม.๑๙+๗๐๐-กม.๒๑+๐๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/06/2565 นว.2/2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๔๕๐ ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/07/2565 นว.2/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทับกฤช - พนมรอก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ - กม.๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๒๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 15/06/2565 นว.2/10/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๖๐๐ ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๓๐๕ ต้น 21/07/2564 นว.2/e.46/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1411 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองคอก - ธารทหาร ระหว่าง กม.1+225 - กม.2+860 และ กม.5+070 - กม.6+700 ปริมาณงาน 29,309.000 ตร.ม. 26/08/2564 นว.2/e.43/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0203 ตอนไดตาล - วังพิกุล ตอน 1ระหว่าง กม.58+400 - กม.60+500 ปริมาณงาน 21,000.000 ตร.ม. 26/08/2564 นว.2/e.44/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ