f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานงบจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0200 ตอนไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 นว.2/e.1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ที่ กม.69+537 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 438/e.43/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ตอน 1 ระหว่าง กม.234+097 - กม.246+089 ปริมาณงาน 3 แห่ง 09/04/2563 438/e.42/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.232+830 - กม.233+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 438/e.41/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี งบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 3200 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.247+000 - กม.247+227 และ กม.247+734 - กม.248+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 438/e.11/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี งบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 5 ระหว่าง กม.13+298 - กม.14+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 438/e.35/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0203 ตอนไดตาล - วังพิกุล ตอน 3ระหว่าง กม.80+230 - กม.82+000 ปริมาณงาน 38,820.000 ตร.ม. 07/04/2563 438/e.30/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าตะโก - ไดตาลระหว่าง กม.51+300 - กม.53+500 ปริมาณงาน 19,800.000 ตร.ม. 07/04/2563 438/e.36/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1411 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองคอก - ธารทหาร ระหว่าง กม.1+225 - กม.2+860 และ กม.5+070 - กม.6+700 ปริมาณงาน 29,309.000 ตร.ม. 07/04/2563 438/e.32/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0203 ตอนไดตาล - วังพิกุล ตอน 1ระหว่าง กม.58+400 - กม.60+500 ปริมาณงาน 21,000.000 ตร.ม. 07/04/2563 438/e.31/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอนตากฟ้า - ไดตาล ตอน 2 ระหว่าง กม.64+700 - กม.67+200 ปริมาณงาน 2.500 กม. 07/04/2563 438/e.33/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอนตากฟ้า - ไดตาล ตอน 1 ระหว่าง กม.69+000 - กม.71+500 ปริมาณงาน 2.500 กม. 07/04/2563 438/e.34/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ระหว่าง กม.20+975-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2562 นว.2/e.37/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ที่ กม.28+666 และทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน-ท่าตะโก ที่ กม.38+340 ผลผลิต 3 แห่ง ปริมาณงาน 64.800 ตร.ม. 01/04/2562 นว.2/e.36/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนน้ำสาดเหนือ-หนองผักหวาน ระหว่าง กม.0+000-กม.26+847 (เป็นตอนๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,044.000 เมตร 01/04/2562 นว.2/e.35/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ