f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๗+๘๐๐ - กม.๓๑+๘๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาณ ๑๑๘.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/13/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๔+๘๖๐ - กม.๑๘+๓๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาณ ๑๐๒.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/18/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๗๓๕ - กม.๒๗+๘๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๐.๐๐ ต้น 02/11/2565 นว.2/19/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
34 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ระหว่าง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๒+๓๕๐ ปริมาณงาน ๓,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. 31/10/2565 นว.2/7/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
35 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๓+๘๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาณ ๒๔.๐๐ ต้น 28/10/2565 นว.2/eb.1/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
36 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๗ ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙+๔๐๐ - กม.๒๐+๓๘๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๙.๐๐ ต้น 28/10/2565 นว.2/eb.2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
37 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐๐ ตอน เกยไชย - ชุมแสง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๒๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๗.๐๐ ต้น 28/10/2565 นว.2/10/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
38 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐๐ ตอน เกยไชย - ชุมแสง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๗๑๖ - กม.๙+๙๐๖ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕.๐๐ ต้น 28/10/2565 นว.2/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
39 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๒๓+๖๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๐.๐๐ ต้น 28/10/2565 นว.2/9/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
40 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑๐,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 10/08/2565 นว.2/26/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
41 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๒๐๐ - กม.๑๙+๖๗๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๐,๐๔๔.๐๐ ตร.ม) 16/12/2564 นว.2/21/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
42 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.๒๓๖+๑๒๗ - กม.๒๓๘+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๘,๖๒๗.๐๐ ตร.ม) 16/12/2564 นว.2/20/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 3 ระหว่าง กม.223+100 - กม.225+268 11/11/2563 นว.2/35/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.223 09/11/2563 นว.2/17/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
45 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0203 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 3 ระหว่าง กม.60+600 - กม.63+700 ปริมาณงาน 37,818.00 ตร.ม. 06/11/2563 นว.2/15/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 79 รายการ