f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3332 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสุขสมบูรณ์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+128 ปริมาณงาน 19,152.00 ตร.ม. 06/11/2563 นว.2/14/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบรูณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 ระหว่าง 58+400 - กม.60+600 ปริมาณงาน 22,000.00 ตร.ม 06/11/2563 นว.2/13/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
48 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 2 ระหว่าง กม.244+500 - กม.245+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 นว.2/12/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 22100 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0201 ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 04/11/2563 นว.2/10/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบรูณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+000 - กม.31+000 ปริมาณงาน 18,000.00 ตร.ม 03/11/2563 นว.2/5/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+700 - 12+250 ปริมาณงาน 18,600.00 03/11/2563 นว.2/8/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าตะโก - ไดตาล ระหว่าง กม.51+300 - กม.53+400 ปริมาณงาน 18,900.00 ตร.ม. 03/11/2563 นว.2/9/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบรูณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+000ปริมาณงาน 18,000.00 ตร.ม 03/11/2563 นว.2/6/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
54 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ตอน 5 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+150 ปริมาณงาน 17,962.00 ตร.ม. 03/11/2563 นว.2/7/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
55 จ้างก่อสร้างงานงบจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0200 ตอนไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 นว.2/e.1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
56 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ที่ กม.69+537 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 438/e.43/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
57 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ตอน 1 ระหว่าง กม.234+097 - กม.246+089 ปริมาณงาน 3 แห่ง 09/04/2563 438/e.42/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
58 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.232+830 - กม.233+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 438/e.41/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี งบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 3200 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.247+000 - กม.247+227 และ กม.247+734 - กม.248+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 438/e.11/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
60 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี งบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 5 ระหว่าง กม.13+298 - กม.14+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 438/e.35/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 79 รายการ