f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไพศาลี จำนวน 1 หลัง 16/10/2563 นว.2/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำพยนต์ จำนวน 1 หลัง 16/10/2563 นว.2/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 9 รายการ 01/07/2563 ประกาศผล แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
4 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ ชำรุด จำนวน 127 ลูก (งานงบประมาณ) 01/07/2563 ประกาศยกเลิก แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
5 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 3 รายการ (เพิ่มเติม) 01/07/2563 นว.2/งท/12/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด จำนวน 93 รายการ (ครั้งที่ 2) 29/06/2563 ประกาศผล แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 10 รายการ 29/06/2563 นว.2/15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด จำนวน 16 รายการ 29/06/2563 นว.2/งท/13/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด แบตเตอรี่ 3 รายการ 29/06/2563 นว.2/งท/12/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 40 รายการ 29/06/2563 นว.2/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด 33 รายการ 29/06/2563 นว.2/งท/11/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.232+830 - กม.233+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 438/e.41/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนตาคลี - หนองหลวง ที่ กม.2+120 14/04/2563 438/e.47/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนลำพยนต์ - เกษตรชัย ที่ กม.231+010 และ ตอนเกษตรชัย - ตาคลี ที่ กม.253+100 14/04/2563 438/e.46/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุขสำราญ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 14/04/2563 438/e.45/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ