f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีพ.ศ.2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข3600ตอนเกยไชย-ชุมแสงระหว่างกม.0+100-กม.1+000,กม.4+234-กม.5+134,กม.6+934-กม.7+354,กม.8+382-กม.10+348-กม.11+027ปริมาณงาน65ต้น 18/04/2567 1,339,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนปากคลองห้า-จันเสน ตอน9 ระหว่างกม.10+160-กม.11+000 และกม.12+875-กม.13+890 ปริมาณงาน 55.00ต้น 19/04/2567 2,720,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน ตอน4 ระหว่าง กม.5+050-กม.6+590 ปริมาณงาน 45.00 ต้น 19/04/2567 2,160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล-วังพิกุล ตอน4 ระหว่าง กม.58+430-กม.61+055 ปริมาณงาน 76.00 ต้น 18/04/2567 3,699,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า-จันเสน ตอน 10 ระหว่าง กม.24+920-กม.27+645 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 37.00 ต้น 18/04/2567 638,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนปากคลองห้า-จันเสน ตอน5 ระหว่าง กม.17+185-กม.18+200และกม.18+735-กม.19+575 ปริมาณงาน 55.00ต้น 18/04/2567 2,720,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ตอน 5 ระหว่าง กม.8+350 - กม.11+255 ปริมาณงาน 84.00 ต้น 18/04/2567 4,040,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอน ท่าพุทรา-เนินมะกอก ระหว่างกม.0+000-กม.2+000และกม.4+057-กม.4+388 ปริมาณงาน 47.00 ต้น 17/04/2567 803,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+450 ปริมาณงาน 1,932.00 เมตร 17/04/2567 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข3330 ตอนสุขสำราญ-สำโรงชัย ตอน4 ระหว่างกม.2+653-กม.2+933 และกม.14+000-กม.15+470 ปริมาณงาน 34.00 ต้น 17/04/2567 602,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+300 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1,504.00 เมตร 04/04/2567 2,720,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ทก.27/67) 22/03/2567 99,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หน.25/67) 22/03/2567 68,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (02/67,03/67,04/67) 21/03/2567 12,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4260-23-2 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/56/67 25/03/2567 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,234 รายการ